Het eerste wonder van het kruis

De beker van verlossing
De beker van Gods gramschap is voor jou de beker van verlossing (bevrijding) geworden! Daarom gaf Jezus, vlak voor zijn worsteling in Gethsemané, aan het Paasfeest een nieuwe betekenis. Hij nam een beker en zei: ‘Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ (Matteüs 26:27-28).

Jezus nodigt jou uit om uit zijn beker van verlossing en bevrijding te drinken, tot vergeving van je zonden. Dit is het eerste wonder van het kruis: ‘Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9). Dit is het hart van het evangelie: ‘Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade’ (Efeziërs 1:7, HB).

De kracht van zonde belijden
God verlangt ernaar om onze zonden te vergeven. Psalm 86:5 zegt: ‘Want U, o Here, bent goed en gaarne vergevend!’ God houdt echt oneindig veel van je en heeft hemel en aarde bewogen om zijn relatie met jou te herstellen. Zijn vergeving kent geen grenzen. Wat er ook is gebeurd, waar je ook vandaan komt, hoe ernstig of hoe vaak je ook gezondigd hebt: God staat klaar om jou als zijn kind in zijn armen te nemen en je zonden te vergeven. Waarom? Omdat Gods hart vol liefde voor jou is. Hij is diep bewogen met wat je hebt meegemaakt. Hij wil betrokken zijn bij alles wat je bezighoudt. Zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou is de grootste kracht in de hemel en op de aarde. Iedere keer wordt Gods bovennatuurlijke kracht vrijgezet als wij Hem en elkaar onze zonden belijden. Als er vergeving is, zal er genezing zijn (Jakobus 5:16). In zijn vergeving is God barmhartig, royaal en koninklijk!

Mens zonder geheimen
Wie blijft leven met geheimen mist de zegen die God zo graag wil geven. De Bijbel zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat vindt ontferming’ (Spreuken 28:13). Jesaja zegt dat verborgen zonden een onvermijdelijke scheiding veroorzaken tussen God en mensen. Hij roept het volk Israël toe: ‘Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat Hij doof is? Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen!’ (Jesaja 59:1-2, GN). Als jij je zonden verborgen houdt, belemmert dit jouw gebeden. God hoort je wel bidden, maar kan je gebeden niet verhoren omdat dit niet goed voor je zou zijn. Hij wil niet dat jij met je zondelast blijft rondlopen. Liefdevol wacht Hij totdat jij met je hoofd tegen de muur van zonde aanloopt en je zonden gaat belijden. Alleen dan kan Hij zijn liefde en genade over je uitstorten en zal er een doorbraak in je leven komen.

Nooit meer onverschillig
Het is verbazingwekkend en niet te meten hoeveel God van je houdt. Door iets te begrijpen van wat Jezus voor jou in de Hof van Gethsemané heeft doorstaan, zou je een begin kunnen maken Gods liefde voor jou te peilen. Hierna zul je nooit meer onverschillig staan ten opzichte van zelfs maar de kleinste zonde in je leven. In plaats van spijt te hebben over je zonden (en de gevolgen die dit voor jou persoonlijk heeft), zal goddelijk berouw je hart vervullen (oprecht verdriet om het leed en het verdriet dat je God en mensen hebt aangedaan). Zet daarom de eerste stap en geef je levensbeker met al je zonden aan Jezus. Het is al volbracht! Jezus heeft jouw levensbeker slok voor slok leeggedronken. Als je gelooft dat Hij dit voor jou heeft gedaan, zul je het wonder van vergeving ontvangen. Je levensbeker aan Jezus geven is niets anders dan je zonden aan Hem te belijden. Het volgende gebed kan je helpen om deze stap te zetten en het wonder van vergeving te ontvangen.