Het zesde wonder van het kruis

De goddelijke ruil
Jezus stierf aan het kruis dat oorspronkelijk voor Barabbas bedoeld was. Barabbas was gearresteerd omdat hij tenminste één man tijdens een opstand had gedood. Hij zat in zijn dodencel te wachten tot hij gekruisigd zou worden. De naam ‘Barabbas’ was een veel voorkomende naam en betekent ‘zoon van de vader’. Je mag hem zien als een vertegenwoordiger van het hele menselijke ras. Zijn leven vol rebellie, geweld en dood vertegenwoordigt jouw zondige en rebelse natuur. Ik weet niet of Barabbas begrepen heeft wat er die dag plaatsvond op Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. God heeft Barabbas en de wereld zijn grote liefde laten zien door Jezus te sturen en Hem in onze plaats te laten sterven toen wij nog vijanden van God waren (Matteüs 27:26, NBV). Door te sterven aan een kruis nam Jezus niet alleen de plaats in van Barabbas, maar van alle veroordeelde zonen en dochters van de Vader. Aan het kruis vond een goddelijke omwisseling plaats: Jezus heeft de straf gedragen die wij hadden verdiend (Jesaja 53:5). Door het wonder van het kruis heeft God onze vijandschap tenietgedaan, zodat wij weer met Hem verzoend kunnen worden: ‘Vroeger had u geen band met God en was u Hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. Maar nu heeft Hij door Christus’ sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor Hem zult staan’ (Kolossenzen 1:21-22, GN). Jij bent net als Barabbas, zoon van de Vader, bestemd om in de tegenwoordigheid van de Vader te leven.

Jezus vijf keer bespot
Vanaf het kruis zag Jezus gebalde vuisten en harde gezichten, getekend door schaamteloze spot en meedogenloze afwijzing. Hij zag ogen vol met haat en blikken die konden doden.

Vijf keer werd Jezus genadeloos bespot: door de voorbijgangers, de inwoners van de stad, de religieuze leiders, de soldaten en door de misdadigers. Toch hing Hij daar juist voor hen. Hoe waar worden de woorden uit Psalm 22: ‘Ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd’ (Psalm 22:7-8). De mensen die voorbijkwamen, scholden Hem uit en schudden hun hoofd: ‘U zou toch de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen?’ hoonden ze. ‘Als U de Zoon van God bent, red Uzelf dan! Kom van dat kruis af!’ De leden van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd: ‘Hij heeft anderen gered,’ spotten ze. ‘Maar Hij kan zichzelf niet eens redden! U bent toch de koning van Israël? Kom eens van dat kruis af. Dan zullen we in U geloven. Hij vertrouwde toch op God? Als God zoveel met Hem opheeft, laat die Hem komen redden. Hij is immers Gods Zoon?’ De soldaten lachten Hem ook uit en gaven Hem zure wijn te drinken. Ze riepen: ‘Zeg, koning van de Joden! Red Uzelf!’ Eén van de misdadigers die naast Hem hing bleef Jezus bespotten en zei: ‘Zo, U bent dus de Messias? Bewijs dat eens. Red Uzelf en ons!’ De misdadiger aan de andere kant van Jezus snoerde hem de mond: ‘Heb je nu nog geen ontzag voor God, zo vlak voor de dood? Wij krijgen ons verdiende loon, maar deze man heeft niets verkeerds gedaan!’ Hij zei tegen Jezus: ‘Jezus, denk aan mij als U in uw Koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde hem: ‘Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn. Daar kunt u zeker van zijn!’ Wat een liefdeskracht vroeg het van Jezus om aan het kruis te hangen en te horen hoe ze Hem bespotten, terwijl Hij bezig was een weg voor hen te openen naar verlossing en eeuwig leven. Jezus kwam niet van het kruis af omdat Hij onze plaats had ingenomen. Aan de voet van het kruis wordt duidelijk dat God ons onmetelijk liefheeft.

Waarom God besloot niet in te grijpen
Het grote wonder van het kruis is dat God je zo onvoorstelbaar liefheeft dat Hij ervoor koos om op het meest cruciale moment van de wereldgeschiedenis zijn macht voor bepaalde tijd neer te leggen, door niet in te grijpen. Als bewijs van zijn grote liefde voor jou koos God ervoor om voor korte tijd ‘machteloos’ te zijn. Alleen degene die almachtig is kan besluiten zijn macht neer te leggen en niet in te grijpen. God wist dat dit de enige manier was om zijn relatie met jou te herstellen. Om je te redden van iedere vorm van Godverlatenheid en machteloosheid (Psalm 86:13, HB). Het wonder van het kruis is het wonder van Gods nooit falende liefde voor jou.