Het tweede wonder van het kruis

Je bent door God vrijgesproken
Gods genade is zo overweldigend dat Hij jou vergeving van je zonden aanbiedt en vrijspraak van zijn oordeel over jouw zonden. Waarom? Omdat Jezus jouw zonden én Gods oordeel over jouw zonden op zich heeft genomen, zoals Jesaja honderden jaren eerder profeteerde: ‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem’ (Jesaja 53:5). Jezus stierf in jouw plaats aan het kruis. Aan het kruis heeft Hij zich één gemaakt met jou en jouw zonden. Nu mag jij door je schuld- en geloofsbelijdenis je eenmaken met Hem. Hoe? Door in geloof uit te spreken dat Jezus in jouw plaats is gekruisigd en gestorven. Dan mag je het wonder beleven dat God al je zonden van je wegneemt en dat Hij je vrijspreekt van elke aanklacht en schuld. Je mag nu opstaan in een nieuw leven met Jezus, omdat God jou in eenheid met Christus heeft goedgekeurd en aanvaard als zijn geliefde kind.

God zal je nooit meer veroordelen
God zal je nooit meer straffen of veroordelen omdat Jezus al jouw zonden én Gods oordeel over je zonden op zich heeft genomen. Daarom roept Paulus het uit: ‘Wie één zijn met Christus Jezus, worden niet meer veroordeeld!’ (Romeinen 8:1, GN). Als jij je zonden belijdt en gelooft dat je met Jezus bent gestorven en opgestaan, word je door het wonder van het kruis vergeven én vrijgesproken. Jezus belooft: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven’ (Johannes 5:24). Jezus heeft gesproken. Je hoeft jezelf niet meer te veroordelen en je hoeft je niet meer te laten veroordelen. Je bent in Christus vrijgesproken. Jezus kreeg wat jij verdiende: de doodstraf. In ruil daarvoor krijg jij wat Hij verdiende: vrijspraak en Gods eeuwige liefde. Jezus stierf jouw dood om jou zijn leven te geven. Dat is Gods buitensporige genade. In Christus ben je meer geliefd en geaccepteerd door God dan je ooit had durven dromen.

‘Zal God, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?’ (Romeinen 8:32-34, NBV).

‘Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer’ (Romeinen 5:21, NBV).

Voor de rechterstoel wacht je beloning
Wat je in het vooruitzicht hebt is zoveel beter dan wat achter je ligt. Paulus schrijft twee keer dat de volgelingen van Jezus aan het einde van de tijd niet voor ‘de rechterstoel van Christus’ verschijnen om veroordeeld maar om beloond te worden (Romeinen 14:10-12 en 2 Korintiërs 5:10). De rechterstoel van Christus is niet iets om bang voor te zijn, maar om naar uit te zien. We mogen met vrijmoedigheid voor de rechterstoel verschijnen, want de rechterstoel is voor ons een genadetroon. Het concept van de rechterstoel – in het Grieks bema genoemd – komt voort uit de oude Olympische Spelen. De bema-zetel was een hoog platform naast de finishlijn waar de atleten geëerd en onderscheiden werden. De rechterstoel is niets minder dan het erepodium van Christus waar de volgelingen van Jezus als winnaars verschijnen om hun beloning te ontvangen: de lauwerkrans van het eeuwige leven (Jakobus 1:12).