Geloof van God zet in beweging

De aanwezigheid van de Man van Nazareth was de bron van geloof voor de discipelen. Het is de aanwezigheid van Jezus die de bron is van ons geloof in deze dagen van twijfel en ongeloof. Het is zoals Jezus zei: Zonder Mij kunnen jullie niets doen! (Johannes 15:5). De grondlegger en voltooier van je geloof is bereid om je te ontmoeten en je zijn geloof te geven (Hebreeën 12:2). Wanneer jij je realiseert dat je eigenlijk heel hulpeloos bent, zul je in staat zijn om ‘the real faith’ voor ge­nezing te ontvangen, dat alleen Jezus je kan geven. Het gaat dan niet om jouw geloof in God maar om Gods geloof in jou!

De gave van geloof is niet verkrijgbaar door verstandelijke inzichten of menselijke verklaringen. We hebben slechts een mosterdzaadje nodig als het Gods geloof is. Dan zullen we tegen de berg kunnen zeggen: ‘Kom omhoog en stort je in zee!’ Het moet Gods geloof zijn. Het moet van Hem komen. Hij moet het in je planten. En dat wil Hij. Dat is het evan­gelie van genade waarin ik geloof.

Wanneer Jezus spreekt, wordt de hoop ontstoken als een vuur dat alle twijfel en onge­loof wegbrandt en brengen zijn woorden genezing voor mijn ziel. Misschien begrijp ik de bedoelingen van God niet altijd, maar mijn geloofsver­trouwen houdt stand, ook als de gave van geloof niet wordt uitgedeeld. Ik ben ervan overtuigd dat God het beste met mij voorheeft. We zullen Hem vertrouwen als we niet zien en op Hem steunen als we niet begrijpen. Geloof van God zet in beweging, werkt iets uit en brengt iets tot stand overeenkomstig de kracht die God eraan verleent.’

Uit: Groeien in Geloof