Verdieping

Op wat voor manieren kan God mijn leven direct leiden?

In de meditatie van vorige week hebben we met elkaar gekeken naar de eerste manier waarop God je leven kan leiden. Deze keer zullen we ons verdiepen in dit onderwerp, en kijken naar de andere manieren hoe God kan spreken. Per punt geeft Wilkin een uitgebreide toelichting (uit het boek: God speelt geen enkele rol in mijn leven …)

Denk eraan, het verstaan van Gods stem is niet het aanleren van een aantal technieken; het is een relatie met een persoon en dat kan ik je niet leren! De Heilige Geest kan je op verschillende manieren de weg wijzen.

1. Door het Woord van God
Ik hoef geen specifieke leiding van God te vragen als Hij zijn wil daarover al geopenbaard heeft in zijn Woord. Het grootste deel van al mijn vragen is al in de Bijbel beantwoord. We moeten eens de moeite nemen om te kijken wat Gods Woord over situaties en problemen in ons leven zegt. En Gods advies dan ook ter harte nemen! Als ik niet wandel in de algemene wil van God, dan zal ik Gods specifieke wil voor mijn leven niet kunnen ontvangen!

Er zijn ook situaties in mijn leven waarin ik specifiek leiding van God nodig heb. De Bijbel vertelt mij niet met welke vrouw ik moet trouwen of welk beroep ik moet kiezen. Wel kan het gebeuren dat ik in de Bijbel aan het lezen ben en dat de Heilige Geest er iets laat uitspringen. De Geest gebruikt het Woord van God om zijn bedoelingen voor mijn leven te openbaren. Het is daarom belangrijk om te mediteren over Gods Woord. Als ik Gods Woord in mijn hart heb opgeslagen, kan Gods Geest een bepaalde tekst in mijn gedachten roepen die mij kan helpen de juiste beslissing in mijn leven te nemen.

2. Door de vrede van God
Als ik voor een belangrijke beslissing sta en ik twijfel tussen verschillende opties, dan is het soms goed om een keuze te maken. Een schip dat niet vaart kun je niet sturen! De mate waarin ik in mijn geest de vrede van God over een bepaalde keuze ervaar is voor een groot deel bepalend om te ontdekken of mijn keuze juist of onjuist blijkt te zijn. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 2:12: ‘Toen ik nu te Troas was gekomen (…) heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik mijn broeder Titus niet aantrof (…) ik nam afscheid en vertrok naar Macedonië.’ Als ik onrustig word, dan heb ik blijkbaar de verkeerde keuze gemaakt en moet ik opnieuw de andere opties overwegen. De vrede van God zal mij leiden in de beslissingen die ik moet nemen. In Kolossenzen 3:15 staat: ‘Devrede van Christus regere (zal de beslissing nemen) in uw harten.’

3. Door andere mensen
Soms spreekt God tot ons door een prediking. Een andere keer zegt iemand terloops wat, maar voor jou is dat een woord van God. Iemand kan ook naar je toekomen met een profetie voor jouw leven. Ik herinner me, toen ik op een kruispunt in mijn leven stond, dat ik ergens in een samenkomst was waar niemand mij kende. Ik zat naast een man die halverwege die dag zich ongevraagd naar mij toeboog en dingen over mijn situatie begon te vertellen die hij absoluut niet kon weten. Hij moet gezien hebben hoe verbaasd ik hierover was. Vervolgens gaf hij mij heel vrijmoedig en to the point adviezen voor de tijd die komen ging, waarvoor ik een aantal belangrijke keuzes moest maken. Door deze man bevestigde de Heilige Geest het besluit dat ik vanbinnen al had genomen.

De gave van profetie zal vooral bevestigend zijn. Vaar nooit een koers in je leven op grond van een profetie die een ander over je leven heeft uitgesproken. Voordat je belangrijke stappen in je leven zet, is het zeer wezenlijk dat God op verschillende wijzen tot je spreekt en zijn spreken diverse malen (door anderen heen) bevestigt. Profetie mag nooit het persoonlijk verstaan van de stem van God vervangen. Wel is het een belangrijke bevestiging als God door middel van een persoonlijke profetie tot je spreekt.

4. Door dromen en visioenen
God spreekt soms tot ons door dromen en visioenen. De dromen die God geeft zijn als marsorders die geen tegenspraak dulden. God sprak door middel van een engel tot Maria. Maar tot Jozef sprak Hij door middel van een droom. Maria kon in gesprek gaan met de engel, ze kon ervoor kiezen om nee te zeggen tegen Gods plan voor haar leven. Van Jozef daarentegen werd verwacht dat hij geen nee zou zeggen. Daarom verscheen er tot vier keer toe een engel in zijn dromen, opdat hij zou doen wat God hem had bevolen.

Ik herinner me als de dag van gisteren hoe God, toen Hij ons riep om een nieuwe gemeente te stichten voor Duitsers en voor Nederlanders, dit bevestigde door een bijzondere droom. Nadat op een avond het besluit was gevallen dat wij een binationale gemeente zouden starten, droomde ik dat alle betrokken leiders opnieuw bij elkaar waren en ik ieder van hen persoonlijk vroeg: ‘Weten jullie zeker dat dit van God is?’ In deze droom antwoordden zij stuk voor stuk positief, zoals dit die avond ook had plaatsgevonden. Vervolgens zag ik de omslag van een boek dat ik kort daarvoor, aan het einde van onze zomervakantie, was begonnen te lezen. Omdat de vakantie voorbij was, was ik niet verder gekomen dan bladzijde tachtig van het boek. Toen hoorde ik een stem die het verhaal verder begon te vertellen vanaf de bladzijde waar ik gestopt was met lezen! De stem vertelde hoe de hoofdrolspeler tot geloof zou komen en naar zijn geboortedorp terug zou gaan, waar zijn moeder en vele anderen tot geloof in Jezus Christus zouden komen. Toen het verhaal was afgelopen zei de stem: ‘Zoals Ik weet hoe dit verhaal afloopt, weet Ik ook hoe het met de Euregio Christengemeente verder zal gaan.’ Deze droom heeft mij enorm geholpen om in moeilijke tijden op mijn ‘post’ te blijven staan en niet te vluchten voor de verantwoordelijkheid die God gegeven heeft.

5. Door een boodschap van engelen
Een enkele keer stuurt God een engel als hemelse boodschapper om zijn wil aan ons bekend te maken. Zo ligt Petrus in de gevangenis te slapen als er ineens een engel verschijnt en tot hem begint te spreken. En zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zijde om hem op te wekken en zei:

Sta snel op!’ Wanneer Paulus, als gevangene, in hevig noodweer terechtkomt en het schip uiteindelijk dreigt te vergaan, komt er ’s nachts een engel bij hem langs: ‘Deze nacht heeft een engel van God, wie ik toebehoor en die ik vereer, mij bijgestaan, en hij heeft mij gezegd: Wees niet bevreesd, Paulus, want u moet voor de keizer staan.’  Helaas heb ik nog nooit een engel gezien. Iedere keer weer ben ik verbaasd hoeveel mensen hun handen omhoog steken als ik tijdens een conferentie vraag wie van hen een engel heeft gezien. Gods boodschappers zijn nog steeds zeer actief.

6. Door het verstaan van Gods stem
Op belangrijke, levensbepalende momenten spreekt God soms op een voor iedereen hoorbare wijze: ‘En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het, toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling een licht uit de hemel omstraalde; en ter aarde gevallen, hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En de mannen, die met hem reisden, stonden sprakeloos, daar zij wel de stem hoorden, maar niemand zagen.’

Het verstaan van Gods stem kan ik ontwikkelen. Ik kan mijn zintuigen ontwikkelen, door ze onder de discipline van de Heilige Geest te brengen en zodanig te laten functioneren. Jezus is hierin mijn voorbeeld. Hij zag in de geest, hoorde, voelde, proefde en rook in de geest. Hij zag wat in de harten van de mensen was, in de geest zag en hoorde Hij zijn Vader tot Hem spreken. Hij kon de kracht van God soms uit zijn lichaam voelen gaan en proefde of de hartsgesteldheid van de mensen zuiver was of niet. Hij kon ruiken of iemand een geur van leven of een geur van dood verspreidde. De Heilige Geest wil mij leren mijn zintuigen te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat mijn geweten en mijn intuïtie gereinigd en geheiligd zijn.

‘Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.’ Net zoals een baby leert de stem van zijn ouders te onderscheiden, kan ik leren de zachte stem van mijn hemelse Vader te verstaan. Tot vier keer toe sprak God tot Samuël, maar hij herkende de stem van God in eerste instantie niet: ‘Samuël nu kende de Here nog niet; nog nooit was hem een woord des Heren geopenbaard.’  Je mag God vragen of Hij zich aan jou wil openbaren. Vraag Hem je te leren zijn stem te gaan verstaan. Neem hiervoor de tijd en zoek de stilte en de rust op en laat je trainen in de wegen van de Geest.

Let op: Er is niet alleen Iemand die leiding wil geven, er is ook iemand die misleiding wil geven. Blijf dus heel dicht bij het Woord van God! Het is verder belangrijk om Gods leiding in je leven betreffende ingrijpende situaties (verandering van baan, trouwen, verhuizing enz.) te toetsen met een volwassen christen en/of een persoonlijke mentor in je leven! Dat moet dan iemand zijn die een solide bijbels inzicht heeft en zelf gerijpt is in het verstaan van de stem van God. Ik zou er zelfs voor willen pleiten om twee of drie van deze mensen te raadplegen bij belangrijke beslissingen in je leven! ‘Op de verklaring van twee of drie getuigen zal iedere zaak vaststaan.’

7. Door onbewuste leiding
Het grootste deel van Gods leiding vindt onbewust plaats! Veel van Gods leiding is zo natuurlijk, dat ik er nauwelijks iets van merk. Als ik Psalm 25:4 oprecht bidt: ‘Here maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij …’ dan gaat God mij leiden! David kreeg ook geen goddelijke openbaring met de boodschap dat hij naar Goliath toe moest gaan! Hij vervulde gewoon een opdracht van zijn vader om eten te brengen aan zijn broers. Zij waren als soldaat betrokken bij de strijd tegen de Filistijnen en Goliath. David werd onbewust geleid door Gods Geest om op dat moment voor Hem tegen Goliath te strijden. Wanneer ik iedere dag in Gods hand leg, Hem vraag zijn plan voor mijn leven te verwezenlijken, in gehoorzaamheid aan zijn Woord wandel en mijn naaste dien, dan zal ik ontdekken dat ik mij op het juiste moment op de juiste plaats bevind. Mijn eenvoudige wandel met God heeft daar de gelegenheid voor geschapen! Herinner je de woorden van God: ‘Als de Here instemt met iemands wijze van leven, zal Hij hem bevestigen in alles wat hij doet.’

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…