Vind genade in Zijn ogen

Petrus had alles achtergelaten om Jezus te volgen. Er zou nog behoorlijk aan hem gesleuteld worden. Petrus was geneigd om dingen te beloven die hij niet waar kon maken. Zo beloofde hij in de nacht vóór Jezus’ sterven Hem altijd trouw te blijven, zelfs tot in de dood. Toen Jezus hem meedeelde dat hij Hem nog diezelfde nacht drie keer zou verloochenen, deed Petrus er een schepje bovenop. Hij beweerde dat hij trouwer zou zijn dan alle andere apostelen. Maar Jezus wist dat Petrus hem in de steek zou laten. Hij zei: ‘Ik heb voor je gebeden dat je geloof je niet in de steek zou laten’ (Lucas 22:32, GN). In zijn onstuimigheid dacht Petrus die nacht dat hij het in zijn eentje zou kunnen opnemen tegen een overmacht aan Romeinse soldaten. Hij haalde met zijn zwaard uit naar een slaaf van de hogepriester en sloeg hem een oor af. Om er daarna als een haas vandoor te gaan. Op ruime afstand volgde hij Jezus tot de binnenplaats van het huis van de hogepriester om te zien hoe het zou aflopen. Die nacht ontkende Petrus drie keer dat hij Jezus kende, omdat hij bang was zijn leven te verliezen. Nooit is Petrus het moment vergeten waarop hun blikken elkaar kruisten: ‘De Heer draaide zich om en keek Petrus aan’ (Lucas 22:61).

Wat zag Petrus in de ogen van Jezus toen hij Hem drie keer had verloochend? Zag hij iets van teleurstelling of verwijt in de ogen van zijn Meester? Ik denk het niet. Jezus was niet teleurgesteld dat Petrus had gedaan wat Hij tevoren voorzegd had. Net als bij de rijke jongeling zal Jezus Petrus met ogen vol liefde hebben aangekeken. Omdat Jezus wist wat er in zijn hart omging. Omdat Hij wist dat Petrus zich zwaar tekort voelde schieten en zichzelf veroordeelde. Jezus had hem niets- verwijtend aangekeken, opdat hij zijn geloof niet zou verliezen en niet tot wanhoop zou vervallen. Petrus ging naar buiten en huilde bittere tranen van berouw. Als Petrus niet in de ogen van Jezus had gekeken was hij misschien net zo geëindigd als Judas, die heenging om zich op te hangen. Zelfs als Jezus na zijn opstanding Petrus weer opzoekt, hoort Petrus geen verwijt of teleurstelling in Jezus’ woorden. Petrus vindt genade in de ogen van Jezus om op te staan en Hem te blijven volgen.

Uit: Hoe God naar je kijkt