Zoals Hij

Het wonder van het kruis heeft mijn leven ingrijpend veranderd. Ik besef meer dan ooit dat het christelijk geloof om het Leven van één persoon draait: Jezus. Ik wil een ‘Jezus-mens’ worden. Ik heb het sterke verlangen te leven zoals Hij leefde. Ik wil liefhebben zoals Hij liefheeft. Ik wil spreken zoals Hij spreekt. Ik wil geloven zoals Hij gelooft. Ik wil doen wat Hij doet. Ik wil iedere morgen zijn Geest inademen en de hele dag door zijn Leven uitademen. Ik wil boven alles dat Jezus in mij zichtbaar wordt. In mijn oogopslag, in mijn reageren op mensen, in mijn dagelijkse bezigheden, in alles! Ik begin te begrijpen wat Paulus bedoelt als hij zegt: ‘Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn huidige aardse bestaan leid ik in geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zijn leven voor mij heeft gegeven’ (Galaten 2:20, GN).

Ik zoek Hem de hele dag door en bid: ‘Niet ik, maar U! Niet mijn wil, maar uw wil! Niet mijn plannen, maar uw plannen.’ En iedere keer leer ik mijzelf de vraag te stellen: wat zou Jezus doen? Wat zou Hij zeggen? Hoe zou Hij reageren? En dan bid ik het krachtigste gebed op aarde: ‘Heer, help!’ Want ik weet dat ik uit mijzelf niet in staat ben te leven zoals Jezus leefde. Ik ben niet in staat te zijn zoals Hij is.

Door het wonder van het kruis heb ik geleerd te roemen (dat is God danken) in mijn zwakheden.  Iedere morgen vul ik mijn mond met dankzegging dat ik uit eigen kracht niet in staat ben te doen wat God van mij vraagt. Zo ben ik aan het leren mijn zondige natuur te kruisigen. In volle verwachting en geloof dat Hij het in mij zal doen! Ik belijd dat al mijn bronnen IN HEM zijn. Ik belijd dat ik IN HEM zelfs meer dan een overwinnaar ben.  Hoe waar is het wat Jezus ons voorhoudt: ‘Wie IN MIJ blijft, draagt veel vrucht. Zonder Mij kunt u niets doen!’. Deze woorden zijn diep in mijn hart gegrift. Blijf in Hem! Blijf in Hem! Dan zul je veel vrucht dragen. De vrucht van de Geest van Jezus, die door de innige relatie met Hem tevoorschijn komt: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelf- beheersing’ (Galaten 5:22, WV).

Aan de hoeveelheid van deze opgenoemde vruchten in iemands leven kun je zien hoe intens hij met Jezus leeft! Hoeveel van zijn liefde is zichtbaar in mij? Van zijn vreugde, zijn vrede, zijn geduld, zijn vriendelijkheid, zijn goedheid, zijn vertrouwen, zijn zachtmoedigheid en zijn zelfbeheersing? Leven met Jezus is Hem vragen om al wat in Hem is te mogen ontvangen en uit te delen als discipel van Hem.

Uit: Het wonder van het kruis