Hemelvaart komt er vaak bekaaid vanaf. Het lijkt het ondergeschoven kindje van alle kerkelijke feestdagen. Maar Hemelvaart is een juichfeest. Op het moment dat Jezus de hemel binnenkwam begonnen engelen te spelen op hun instrumenten en begon de hemel te zingen, zoals de Psalmdichter profeteerde: ‘Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze Koning, zing Hem een lied: “God is Koning van heel de aarde.” Zing een feestelijk lied: “God heerst als Koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon” (Psalm 47:6-9). Hemelvaart is dus een feestdag. We vieren dat Jezus in een triomftocht is opgestegen naar de hemel.

Daniël heeft honderden jaren eerder de hemelvaart van Jezus gezien in een nachtelijk visioen. In hoofdstuk 7:9 beschrijft hij hoe hij God in de hemel op zijn troon zag zitten. Hij noemt Hem ‘de Oude Wijze’. Zijn kleed is wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestaat uit vuurvlammen. Een rivier van vuur welt op uit zijn troon en stroomt voor Hem uit. Vervolgens ziet Daniël Jezus verschijnen: ‘In mijn nachtelijk visioen zag ik dat er met de wolken van de hemel Iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de Oude Wijze en werd voor Hem geleid. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden Hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij, die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan. Ik, Daniël was tot in het diepst van mijn gemoed geraakt’ (Daniël 7:13-15).

Hemelvaart is de glorieuze huldiging van Jezus in de hemel als overwinnaar en zijn triomfantelijke inhuldiging als de Koning der koningen. Pasen laat ons een leeg graf zien, Hemelvaart een gevulde troon. De hemelvaart van Jezus leidde tot de kroning van Jezus. Het was de dag dat Hij de naam boven allen namen kreeg: Koning der koningen en Heere der heren (Openbaring 19:16). De dag dat God Hem alle macht in hemel en op aarde gaf (Matteüs 28:18). Nu zit Jezus aan de rechterhand van zijn Vader om Gods plan verder ten uitvoer te brengen. Vanuit de hemel kan Jezus zoveel meer voor ons betekenen dan wanneer Hij op aarde was gebleven. Op aarde kon Hij slechts op één plek tegelijk zijn. In de hemel heeft Hij deze beperking niet meer. Vanuit de hemel realiseert Jezus als Koning wat Hij aan het kruis en in de opstanding heeft volbracht.

Uit: De muizenval, Gods invasie in de wereld