Vlak voordat Jezus zou sterven bad Hij voor de kerk van alle eeuwen: ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden’ (Johannes17:21). Als wij allen één zijn, zoals de Vader en de Zoon één zijn, dan zal de wereld geloven dat God Jezus als redder naar deze aarde heeft gezonden. Waar wachten we nog op? Hechten wij dezelfde waarde aan eenheid als Jezus? Zolang we verdeeld en gebroken blijven hebben we geen boodschap voor de wereld. Zonder eenheid is het evangelie van redding vrijwel krachteloos. Laten we de verdeeldheid stoppen en een machtig leger worden. Eenheid in het lichaam van Christus zal ons sterk en voorspoedig maken.

Jezus’ gebed in Johannes 17 leert ons dat eenheid een concept en product van de hemel is en niet van de aarde. Eenheid is Gods idee, Gods natuur en Gods strategie. Eenheid is de cultuur van de hemel. De Vader, Zoon en Heilige Geest opereren in volmaakte eenheid. Jezus bad vlak voor zijn sterven dan ook niet dat wij heilig zouden zijn, maar dat we één zouden zijn, zoals de Vader en Hij één zijn. We zijn één omdat Christus ons één heeft gemaakt: ‘Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood’ (Efeziërs 2:14-16, WV).

Als we weten wie we zijn in Christus geven we in Gods koninkrijk elkaar de ruimte, omdat we samen verbonden zijn met de levende Christus. Verschillende culturen, rassen, tradities, rituelen, belevingen en uitingen in het lichaam van Christus vullen elkaar aan. Niemand van ons is zo goed als wij allen samen. Eenheid in Christus kan alleen zichtbaar worden in relatie en verbondenheid: Christus in mij ontmoet Christus in jou. Juist in het aangezicht van de ander ontdekken we wie we zelf zijn, maar ook wat onze tekortkomingen zijn. We hebben die andere kerk nodig om een gezonde identiteit te ontwikkelen. We zijn samen op weg in een proces van bekering en zuivering om alles wat niet naar Gods bedoeling is in onze kerken te veranderen. Zo zullen we steeds dichter bij Christus en bij elkaar uitkomen.

De Heilige Geest verenigt ons. Hij helpt ons om de muren af te breken die we zelf hebben opgebouwd. Als de Geest van Christus en de Geest van de waarheid brengt Hij eenheid tot stand. De Heilige Geest helpt ons om het hogepriesterlijk gebed van Jezus te vervullen (Johannes 17). De eenheid en harmonie onder Gods kinderen is de krachtigste boodschap voor een wereld die verscheurd wordt door verdeeldheid en conflicten.

Uit: Ik ben één van wij