Hoe zie jij het leven dat je van God, de Schepper, hebt gekregen? Hoe ga je hiermee om en welke plaats neemt Hij hier in? Sommige christenen zien hun leven op aarde als één tranendal, waarin vooral narigheid en ellende hun deel zijn. Een treurspel als voorbereiding op een beter leven dat komen gaat, waarin God de rol van de streng optredende Rechter krijgt toebedeeld. Voor andere christenen is het leven meer een blijspel, waarin zij verwachten dat God hen zal zegenen met meer dan goed voor hen is. Stiekem verlangen ze dat God de rol van Sinterklaas of die van Knuffelbeer op zich neemt.

Maar wat is waarheid? In de wereld waarin we leven, kent iedereen zijn eigen waarheid. Als alles echter waar is, is niets meer waar! Dan eindigt je leven misschien wel net als Ludwig von Beethoven, die op zijn sterfbed gezegd schijnt te hebben: Plaudite, amici, comedia finita est. Oftewel: Applaudiseer, vrienden, de komedie is over.

De Schepper van hemel en aarde ziet er vanaf om een rol te spelen in het scenario dat wíj voor ons leven hebben geschreven. De Bijbel leert dat God almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Daarom kan en wil Hij de regisseur van ons leven zijn en nodigt Hij ons uit een rol te spelen in het magistrale plan dat Hij bedacht heeft. Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we dat God werkt overeenkomstig een vooruit bedacht plan volgens het hemelse scenario dat Hij geschreven heeft. Als regisseur heeft Hij ook voor jou een unieke plaats uitgedacht. Een plaats die jij alleen kunt vervullen. Niemand kan deze rol van jou overnemen. Het is je op het lijf geschreven. Hij wil dat jij de ‘rol’ aanneemt, die Hij voor jou beschreven heeft in het hemelse draaiboek, zijn plan met de wereld. Kun je dit geloven?

Ver voordat jij geboren werd, heeft Hij bedacht welke plaats jij mag innemen in het door Hem ontworpen plan. Er ligt een goddelijke roeping op jouw leven. Je leven wordt niet langer bepaald door jouw dromen of door jouw plannen voor je leven. In jouw leven gaat het om Gods plan voor deze wereld, waarin Hij ook voor jou een unieke plaats heeft uitgedacht.

Deze gedachte wordt ondermeer prachtig beschreven in Paulus’ brief aan de Efeziërs: ‘Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen’ (Efeze 2:10, NBG). Jij bent geschapen om die goede werken te doen die Hij, voordat je geboren werd, voor jou bedacht heeft. ‘Zo is het van tevoren beslist in het plan van God, die alles uitvoert zoals Hij het wil’ (Efeze 1:11, GN). Dat is een ontzagwekkende gedachte. Door de hele Bijbel heen zien we dat mannen en vrouwen wisten dat zij van Godswege een missie hadden te vervullen in deze wereld. Hun levensverhalen stimuleren ons om Gods plan voor ons leven te gaan ontdekken. Volgende week meer hierover.

Wil je hier meer over weten?
Bestel dan het boek God speelt geen enkele rol in mijn leven … (Hij is de Regisseur)