Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mee (Johannes 6:66).

Als ik de reus van teleurstelling in mijn leven wil overwinnen, moet ik naar Jezus kijken. Jezus kende veel teleurstellingen in zijn leven. Meer dan wie ook. In de eerste plaats was de reactie van zijn naaste familie een diepe teleurstelling voor Hem. Ze probeerden Hem in zijn bediening zelfs tegen te werken en zeiden: ‘Hij is niet bij zinnen!’ Deze woorden zullen Jezus diep hebben geraakt. Het kwam uit zo’n volslagen onverwachte hoek. Er zouden veel meer teleurstellingen volgen.

Veel mensen vonden door Jezus’ bediening genezing, maar niet iedereen reageerde even dankbaar. Van de tien genezen melaatsen kwam er slechts één terug om Jezus te bedanken. Nog wel een Samaritaan. Je hoort de teleurstelling in Jezus’ vraag: ‘Waar zijn de negen anderen? Is alleen deze man teruggekomen om God te prijzen en te danken? En hij is niet eens een Jood!’

Ik denk aan de rijke jongeman die op zijn knieën voor Jezus viel. De Bijbel zegt dat Jezus hem aankeek. Jezus zag altijd meer dan anderen. Hij zag direct Gods plan voor deze jongeling en ‘kreeg hem lief ’, zo staat er. Jezus zag het verlangen in deze jongeman om God te dienen, de passie en de potentie. Jezus zag de vele mogelijkheden van God door deze jongeling heen. Maar Hij zag ook dat de jongeman diep in zijn hart gebonden was aan geldzucht en Hij durfde hem hier liefdevol mee te confronteren. Met alle risico van dien. Wat een teleurstelling zal het voor Jezus zijn geweest dat deze jongeman een verkeerde keuze maakte en zich van Hem afkeerde.

Er zijn zoveel voorbeelden te noemen, waarin mensen Jezus diep hebben teleurgesteld. Uiteindelijk hebben zelfs de door Jezus persoonlijk opgeleide discipelen Hem in de steek gelaten en verraden. Jezus wist, meer dan wie ook, hoe het voelt om teleurgesteld te worden door de mensen om zich heen.

Laat je niet ontmoedigen!
Daarom is het zo opmerkelijk wat Jesaja in zijn eerste profetie over Jezus heeft geprofeteerd: ‘Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven; naar waarheid zal Hij het recht openbaren.’ (Jesaja 42:3-4)

Jezus is gekomen om hen die door teleurstellingen ontmoedigd zijn en bij wie diep vanbinnen iets geknapt is te versterken en te herstellen. Dat is goed nieuws! Het is belangrijk dat we kijken wat Jesaja nog meer over Jezus profeteerde: ‘Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot Hij op aarde het recht zal hebben gebracht!’ (Jesaja 42:4)

Jesaja profeteerde dat Jezus niet geknakt zou worden. Een andere vertaling zegt: ‘Hij zal niet ontmoedigd worden!’ Jezus was een mens zoals wij. Hij kende veel teleurstellingen in zijn leven, misschien wel meer dan wij. Toch liet Hij zich er niet door ontmoedigen! De teleurstellingen konden Gods werk in en door Hem heen niet tegenhouden. Hij wist dat God Hem de kracht zou geven door te gaan, tot het moment gekomen was dat Hij zou zeggen: ‘Het is volbracht!’

De Heilige Geest wil ons leren om, in navolging van Jezus, de reus van teleurstelling in de ogen te kijken, zonder dat we ontmoedigd worden, tot ook wij ons getuigenis op aarde voleindigd hebben!

Hij is de Regisseur
Plotseling zag ik de Duitse sticker. Met grote letters stond gedrukt: ‘God speelt geen enkele rol in mijn leven.’ Even was ik verward over de betekenis van deze tekst. Maar toen las ik de kleine lettertjes: Hij is de regisseur! De woorden hadden me direct te pakken. Op dat moment wist ik dat ik een boek zou schrijven met dezelfde titel.

Is het niet geweldig als je kunt zeggen: God speelt geen enkele rol in mijn leven, Hij is de regisseur? Helaas speelt de almachtige God nog veel te vaak wel een rol in het leven van velen van ons. Wij laten ons denken en doen beïnvloeden door de tijdgeest en menen het draaiboek van ons leven zelf te kunnen schrijven. We worden van alle kanten aangespoord de manager over ons eigen bestaan te zijn. We worden verleid om al onze energie te stoppen in het verwerkelijken van onze idealen en het vervullen van onze persoonlijke levensdoelen. Op krampachtige wijze proberen we het leven maakbaar en vooral beheersbaar te maken.

Laten we afrekenen met een leven waarin God een door ons toebedeelde rol toegewezen krijgt in het script dat wij geschreven hebben.

Ik schreef dit boek om je te helpen Gods plan voor je leven te ontdekken en daarnaar te gaan leven.

Uit: God speelt geen enkele rol in mijn leven…