Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat Hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan. Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden. (1 Korintiërs 15:23-24)

Jezus heeft in meerdere gelijkenissen aanwijzingen gegeven dat zijn terugkomst op aarde lang op zich zou laten wachten. In Matteüs 25:19 lezen we: ‘Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen.’ In Matteüs 24:48 staat: ‘Mijn heer blijft lang weg’ en in Matteüs 25:5: ‘Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.’

Inmiddels zijn er tweeduizend jaar verstreken en zien we meer dan ooit uit naar de wederkomst. Jezus heeft gezegd dat Hij terugkomt wanneer alle volken het evangelie gehoord hebben: ‘Dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen’ (Matteüs 24:14). Wereldwijd zijn er ongeveer 6.900 bevolkingsgroepen die het evangelie nog niet kennen. Er is volop werk aan de winkel!

Wij zijn niet de enigen die God vragen hoelang het nog duurt voordat Jezus terugkomt en de nieuwe wereld gestalte krijgt. Toen Johannes in de geest werd opgenomen in de hemel, zag hij onder Gods troon de martelaren die hun leven hebben gegeven voor de verspreiding van het evangelie. Zij roepen het met ons uit: ‘Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?’ En aan hun werd gezegd dat zij nog een korte tijd zouden rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij’ (Openbaring 6:10-11, NBG). De martelaren vragen God hoelang ze nog moeten wachten tot Hij ingrijpt en er een einde komt aan al het lijden. God antwoordt dat het nog maar ‘een korte tijd’ zal duren.

De tussentijd waarin wij leven is in de ogen van de eeuwige God slechts ‘een korte tijd’. Het is zijn wil dat eerst het door Hem vastgestelde aantal mensen zijn Koninkrijk binnen zal gaan. Ondertussen heeft Hij een grens gesteld aan het aantal martelaren dat in de tussentijd nog zal lijden. Ook hun aantal is door God vastgesteld. Als ook deze grens bereikt is, dan is de maat vol. Dan zal Jezus Christus terugkomen.

Elke wedergeboorte brengt ons dichter bij de wederkomst van Jezus. Stiekem vraag ik me af of er misschien een bonus is voor degene die de laatste zondaar tot Jezus leidt, waardoor ‘de volheid van de heidenen’ het Koninkrijk van God is binnengegaan. Ik wil mijn steentje bijdragen om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor het koninklijk bruiloftsfeest.

Als Jezus terugkomt zal Hij alle heerschappij, macht en kracht van de duivel onttronen, waarna Hij het koningschap over deze wereld aan zijn Vader zal overdragen. Paulus schrijft: Luister nu goed: Christus is opgestaan uit de dood! Hij was de eerste. En net als Hij zullen ook de andere doden opstaan. De dood is in de wereld gekomen door een mens, door Adam. Alle mensen moeten sterven, net als Adam. Maar door een ander Mens, door Jezus Christus, zullen de mensen opstaan uit de dood. Alle gestorven christenen zullen weer levend worden, net als Christus. Maar ieder op zijn beurt. Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat Hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan. Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden. De laatste macht die door Hem vernietigd zal worden, is de dood. Want in de heilige boeken staat: ‘Al zijn vijanden zullen diep voor Hem buigen.’ En er staat ook: ‘God laat Hem over alles heersen.’ Dat gaat allemaal over Gods Zoon. God zal Hem namelijk laten heersen over alles en iedereen. Behalve natuurlijk over God zelf! En als Gods Zoon al zijn vijanden verslagen heeft, zal Hij zijn macht weer in handen geven van God, zijn Vader. Dan zal God alle macht hebben, en heersen over alles en iedereen. (PAULUS in 1 Korintiërs 15:20-28, BGT)

God had de zondeval kunnen verhinderen, maar dat heeft Hij niet gedaan. Hij liet het toe om hierdoor een betere wereld te verwezenlijken, wat zonder de zondeval nooit mogelijk geweest zou zijn. Want op de nieuwe aarde zal er – dankzij Gods weg van verlossing en voleinding – geen zonde meer mogelijk zijn. Een ongekend groot aantal gevallen mensenkinderen zal dan door het wonder van het kruis weer bij God de Vader zijn teruggebracht. Wanneer Jezus terugkomt, hebben zij een nieuw, verheerlijkt lichaam gekregen zonder verkeerde hartstochten en zondige begeerten: ‘Wij kiezen niet voor het aardse, maar voor het hemelse leven. Want wij verwachten uit de hemel onze redder, de Heer Jezus Christus. Hij heeft de macht gekregen over alles en iedereen. Hij zal onze zwakke lichamen veranderen, Hij maakt ze zo schitterend als zijn eigen hemelse lichaam’ (Filippenzen 3:20-21, BGT).

De relatie met God is dan volkomen hersteld. God zal alles in allen zijn. Er zal niets vervloekts meer zijn. De nieuwe aarde zal gevuld zijn met mannen en vrouwen die door de genade van God zijn droom vervullen. Dan zal er echte vrede heersen op aarde. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij. Op de nieuwe aarde zal er geen zonde meer mogelijk zijn. Dan dragen wij het beeld van de hemelse Man: Jezus Christus.

Uit: Waarom grijpt God niet in?