Alleen samen kunnen we Gods Koninkrijk laten zien

“Ik vraag u dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.”
PAULUS in Efeziërs 4:1-3, NBV

Het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 leert ons dat eenheid een concept en product van de hemel is en niet van de aarde. Eenheid is Gods idee, Gods natuur en Gods strategie. We zijn één omdat Christus ons één heeft gemaakt: ‘Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood’ (Efeziërs 2:14-16, WV). Wij worden opgeroepen ons te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren in een houding van nederigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid en liefde. In Gods Koninkrijk geven we elkaar de ruimte, omdat we samen verbonden zijn met de levende Christus. Verschillende culturen, rassen, tradities, rituelen, belevingen en uitingen in het Lichaam van Christus vullen elkaar aan. Niemand van ons is zo goed als wij allen samen. Eenheid in Christus kan alleen zichtbaar worden in relatie en verbondenheid: ‘Christus in mij ontmoet Christus in jou.’ Juist in het aangezicht van de ander ontdekken we wie we zelf zijn, maar ook wat onze tekortkomingen zijn. We hebben die andere kerk nodig om een gezonde identiteit te ontwikkelen. We zijn samen op weg in een proces van bekering en zuivering om alles wat niet naar Gods bedoeling is in onze kerken te veranderen. Zo zullen we steeds dichterbij Christus en bij elkaar uitkomen.

Uit: Begin je dag met God (dagboek)

Wat geweldig mooi dat God ons heeft geschapen voor elkaar. Je bent niet gemaakt voor jezelf, maar als verrijking voor de ander. Zoals God Eva heeft geschapen als hulp voor Adam. “Het is niet goed dat de mens alleen is.”Genesis 2:18 God had kunnen stoppen bij Adam. Dat was wellicht eenvoudiger zijn geweest (in onze ogen). Maar God is een God van liefde. Van relatie. Hij zelf is daar misschien wel het grootste voorbeeld in: de drie-enig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij heeft en is de perfecte relatie, en dan nog kiest God ervoor relatie te hebben met ons: Zijn schepping. Zijn schepping met een eigen(wijze) wil. Hij kiest ervoor ons lief te hebben met heel Zijn Vaderlijke hart, en zelfs (als wij dat willen) met ons samen te werken om Zijn Koninkrijk te laten zien en zelfs te bouwen.

Daarvoor hebben we Hem èn elkaar nodig. Dit kunnen we niet alleen. Hoe graag wij, met onze eigenwijze wil, dat ook zouden willen. God heeft in een ieder van ons een uniek stukje gelegd van wie Hij is. Een soort puzzelstukje dat aanhaakt aan een uniek stukje in iemand anders. Samen wordt dat stukje dus groter. En kun je meer zien èn laten zien.

“Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in Zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen.” Efeze 3:17-19 Mooi hè? Zelfs als we de puzzelstukjes bij elkaar hebben, zal Zijn liefde nog groter zijn. Te groot om te begrijpen.