Jezus: de Bemoediger bij uitstek

Jezus was en is de grootste Bemoediger aller tijden. Hij zit nu in de hemel met de Vader op één troon om voor ons te bidden en voor ons te pleiten. En mocht iemand van ons zondigen, ‘dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige’ (1 Johannes 2:1, NBV). Het Griekse woord dat Johannes hier gebruikt voor ‘pleitbezorger’ is parakletos, wat behalve ‘trooster’ en ‘helper’ ook ‘bemoediger’ betekent. Het is hetzelfde woord dat Jezus gebruikte in Johannes 14:16 toen Hij zei dat Hij zijn hemelse Vader – na zijn sterven, opstanding en hemelvaart – zou bidden om ons ‘een andere Trooster’ (parakletos) te geven. Wij hebben dus zowel in de hemel (Jezus) als op de aarde (de Heilige Geest) een ‘Bemoediger’ die ons aanspoort om de Grote Opdracht te vervullen. Ook Paulus zegt in zijn brieven dat Christus ons vanuit de hemel bemoedigt en sterkt om niet op te geven:

‘Wij wensen dat u bij al het goede dat u doet in woord en werk, bemoedigd en gesterkt wordt door onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader’ (2 Tessalonicenzen 2:16, GN).

‘Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Filippenzen 2:1-5, NBV).

Jezus intrigeert mij zoals niemand anders dat kan. Keer op keer lees ik de verhalen over Hem en iedere keer in een andere Bijbelvertaling. Ik wil van Hem leren om net als Hij een bemoediger voor anderen te zijn. Ik probeer me voor te stellen hoe Hij de mensen aankeek, hen aanraakte en hen toesprak. Ik wil zijn beeld als het ware op mijn netvlies hebben gebrand. Ik wil Hem kennen, Hem navolgen en op Hem gaan lijken: Jezus, de Bemoediger bij uitstek.

Uit: Woorden hebben kracht