Het vijfde wonder van het kruis

Vloek in drie contexten
De Bijbel leert dat als wij God ongehoorzaam zijn en volharden in onze zonden er een vloek over ons leven kan komen. Zo spreekt Petrus over een groep mensen die nooit ophouden met zondigen. Hij noemt deze groep kinderen van de vervloeking: ‘Zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij’ (2 Petrus 2:14). Petrus heeft het hier over mensen die zich niet bekeren van bepaalde zonden, maar er juist in volharden. Dan trekt God uiteindelijk zijn beschermende hand over hun leven terug. Hierdoor worden ze overgeleverd aan de vijand en komen ze in een positie waarin ze geestelijk gebonden kunnen raken door de macht van de duisternis. Deze macht kan zelfs doorwerken in ons leven vanuit ons voorgeslacht. In dat geval spreken we over een generatievloek. Een generatievloek kan zowel in een sociale alsook in een biologische en geestelijke context tot ons komen.

Herhalen of herstellen?
Familiepatronen kunnen zich herhalen doordat kinderen opgroeien in een atmosfeer van drank, drugs, onreinheid, ontrouw, geweld, enzovoort. De kinderen nemen het voorbeeld van hun ouders over. Zij dragen de gevolgen van het opgegroeid zijn in een disfunctioneel gezin en geven dit weer door aan hun eigen kinderen waardoor de geschiedenis zich herhaalt. Ieder mens maakt deel uit van een familiaal netwerk van verhoudingen, waarin iedereen met elkaar verbonden is in een dynamische balans van geven en ontvangen. Als wij tot geloof komen, dienen wij ons te bekeren van ‘onze ijdele wandel, die ons van de vaderen overgeleverd is’ (1 Petrus 1:18). Op deze manier laten wij ons ‘behouden uit dit verkeerde geslacht’ (Handelingen 2:40) en zal de generatievloek in een sociale context door een krachtige bekering verbroken worden.

Erfelijke ziekten
Er kunnen ook lichamelijke redenen zijn waardoor wij de gevolgen van de zondeval ervaren. Zo bestaat ons erfelijk materiaal uit 46 chromosomen. De chromosomen bestaan uit afzonderlijke stukjes DNA die elk een eigen functie hebben en genen genoemd worden. Men vermoedt dat de mens ongeveer 30.000 genen heeft in elke cel. Deze bepalen de erfelijke code voor alle mogelijke functies van ons lichaam. Door verschillende oorzaken kunnen er veranderingen in ons DNA ontstaan (mutaties genoemd). Ze ontstaan voornamelijk door foutjes tijdens de vele celdelingen die elke cel ondergaat en waarbij het erfelijk materiaal telkens gekopieerd wordt. Mutaties kunnen worden overgeërfd van ouder op kind. Dit verklaart waarom wij soms erfelijke ziekten in ons lichaam meedragen. Als we te maken hebben met erfelijke ziekten mogen we bidden voor genezing in de naam van Jezus.

Een geestelijke kracht
De Bijbel leert ons dat een vloek ook een geestelijke kracht kan zijn die over ons kan komen, ons kan achtervolgen, treffen en vernietigen. God waarschuwt het volk Israël met de volgende woorden: ‘Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u verdelgd bent, omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van de Here, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt’ (Deuteronomium 28:45). Een vloek kan alleen doel treffen als daar een geldige reden voor is: ‘Gelijk een mus weg fladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel’ (Spreuken 26:2). Als wij leven in zonde is dit voor de boze rechtmatige grond waarop hij demonische machten kan gebieden over ons te komen, ons te achtervolgen en ons te treffen tot we door hen verdelgd zijn. In Galaten 3:13 lezen we echter dat Jezus ons heeft vrijgekocht van de vloek door zelf voor ons een vloek te worden. Hij heeft zich geïdentificeerd met onze zonden én met de gevolgen van onze zonden. Als wij onze zonden belijden en God om vergeving vragen en ons bekeren van onze zondige gewoonten, dan kunnen we in de naam van Jezus elke vloek in ons leven herroepen en verbreken, waardoor Gods zegen tot ons kan komen en ons kan herstellen. Het wonder van het kruis laat ons zien dat God ons zevenvoudig (!) teruggeeft wat de duivel van ons heeft gestolen (Spreuken 6:31).