Terwijl de Vader en de Zoon in de hemel regeren, zijn zij nu op aarde onzichtbaar aanwezig door de Heilige Geest. De Heilige Geest is de onzichtbare Jezus in ons. Waar Jezus op aarde gebonden was aan tijd en ruimte, kan Hij ons nu door de Heilige Geest altijd en overal bijstaan om zijn bediening op aarde voort te zetten. De Vader zond de Zoon, de Zoon zond de Heilige Geest en de Heilige Geest zendt ons. De Heilige Geest wil niet stilzwijgend in een hoekje van ons leven verblijven, niet opgemerkt en tot stilzwijgen veroordeeld. Hij wil tot ons spreken, ons onderwijzen, ons helpen en ons leiden. In Johannes 14:12 beloofde Jezus dat iedereen die in Hem gelooft dezelfde dingen zal doen als Hij. Wij zijn geroepen om de bediening van Jezus voort te zetten in de kracht van de Heilige Geest. De Vader gaf ons het leven, de Zoon geeft ons het eeuwig leven en de Heilige Geest geeft ons het bovennatuurlijke leven

Omdat we ons haast niets mooiers kunnen voorstellen dan dag en nacht met Jezus op te trekken, zouden we – als we konden kiezen tussen de lijfelijke aanwezigheid van Jezus en de geestelijke nabijheid van de Heilige Geest – waarschijnlijk toch voor het eerste kiezen. Dit is goed te begrijpen, maar het is niet de beste keuze. Jezus zei onomwonden tegen zijn discipelen in Johannes 16:7: Ik zeg jullie de waarheid: Het is beter voor jullie, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot jullie komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot jullie zenden’ (Johannes 16:7, NBG). Met de komst van de Heilige Geest is een nieuw tijdperk aangebroken. De Heilige Geest in ons is de innerlijke Stem van de Goede Herder (Johannes 10:3-4). Hij is de innerlijke Leraar (Johannes 16:12-13 en 1 Johannes 2:27), de innerlijke Trooster (Johannes 16:7), de innerlijke Getuige (Romeinen 8:15-16) en de innerlijke Bron van levend water (Johannes 4:14 en 7:38).

Jezus zei dat iedereen die in Hem gelooft en verlangt naar de Heilige Geest hierom mag vragen (Lukas 11:13). Hij heeft beloofd dat als we tot Hem komen en drinken, stromen van levend water uit ons hart zullen stromen om overal nieuw leven te brengen (Johannes 7:37-38). Als Jezus zegt dat de Heilige Geest als een rivier door ons heen wil stromen, weten we dat een rivier nooit statisch is, maar volop in beweging is. Zo werkt de Heilige Geest in. We mogen hiervoor gevoelig worden en leren met Hem mee te bewegen. Te vaak hebben we gedacht dat de Heilige Geest met ons meebeweegt. Maar zo werkt het niet. De Heilige Geest is niet ons knechtje, noch ons hulpje. Een richting kiezen die Hij niet opgaat is proberen je boot stroomopwaarts te peddelen in plaats van je laten meenemen in de richting die de rivier gaat. De Heilige Geest is de rivier waarin wij mogen meebewegen. Het vergt tijd om Hem te leren kennen en te herkennen wat Hij wil, om met Hem mee te kunnen bewegen. Regelmatig ononderbroken tijd doorbrengen in Woord en gebed helpt ons om gevoeliger te worden voor de werking van de Heilige Geest.

Leestip: In mijn boek ‘Gods Geest in en op ons’ leg ik aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen hoe wij een kanaal van Gods liefde en kracht kunnen worden.