In menig kinderbijbel zien we Jezus op een wolk richting de hemel zweven. Maar Jezus’ hemelvaart was geen ruimtevaart. Met Hemelvaart vieren we dat Jezus is opgenomen in de hemel. In plaats van Jezus’ hemelvaart zouden we moeten spreken over Jezus’ hemelopname. Lucas schrijft dat Jezus vanaf de Olijfberg in de hemel werd opgenomen, en dat Hij door een wolk werd onttrokken aan de ogen van zijn discipelen (Handelingen 1:9). Lucas wist dat dit niet zomaar een wolk was. Het is dezelfde ‘wolk’ die in de tijd van Mozes de tabernakel overschaduwde. Joodse rabbijnen noemen deze wolk de Sjechinah van God. De Sjechinah wordt altijd in relatie gebracht met de plaats waar de heerlijke tegenwoordigheid van God verschijnt. Zo rustte de Sjechinah-‘wolk’ in de tijd van Ezechiël een tijd lang op de Olijfberg om vervolgens definitief te verdwijnen (Ezechiël 11:23). Met Hemelvaart herhaalt de geschiedenis zich.

Veertig dagen na zijn opstanding verzamelde Jezus zijn discipelen op de Olijfberg. Lucas schrijft: ‘Daar hief Jezus zijn handen op en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel’ (Lucas 24:50-51). Jezus ging op de dag van hemelvaart dezelfde ‘wolk’ – de Sjechinah – binnen als waar Hij een half jaar daarvoor met Mozes en Elia was binnengegaan: ‘Er kwam een wolk [de Sjechinah], en die overschaduwde hen [Jezus, Mozes en Elia]. Zij [de discipelen] werden bevreesd toen zij [Jezus, Mozes en Elia] de wolk ingingen’ (Lucas 9:34). Toen Jezus met Mozes en Elia de Sjechinah was binnengegaan, waren zij ook aan de ogen van de discipelen onttrokken. Het was een vooruitblik op Jezus’ hemelvaart. Toen klonk een stem uit de ‘wolk’, die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hém!’ Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Na Jezus’ hemelvaart verliep het anders. Lucas schrijft: ‘Terwijl Jezus zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:10-11). Lucas sluit zijn evangelie af met: ‘Ze aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend in de tempel, waar ze God loofden’ (Lucas 24:52).

Op een dag zal Jezus op dezelfde Olijfberg terugkomen. Zacharia profeteerde over de wederkomst van Jezus: ‘Er komt een dag dat de HEER zal ingrijpen. (…) Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. (…) De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en zijn Naam de enige’ (Zacharia 14:1, 4 en 9). Samen met alle Jezusgelovigen zien we uit naar de wederkomst van Jezus en roepen we uit: ‘Amen, ja, kom Heere Jezus!’ (Openbaring 21:20).

Uit: De muizenval, Gods invasie in de wereld