‘Ik zing van vreugde om wat de Heer, mijn God, heeft gedaan. Hij deed mij aan het kleed van de redding, Hij sloeg om mij heen de mantel van het heil. Ze sieren mij als een erekroon een bruidegom, als juwelen een bruid’ (Jesaja 61:10, GN).

Jesaja profeteerde zevenhonderd jaar voor Christus al wie jij mag zijn in Christus: ‘Ik zing van vreugde om wat de Heer, mijn God, heeft gedaan. Hij deed mij aan het kleed van de redding, Hij sloeg om mij heen de mantel van het heil. Ze sieren mij als een erekroon een bruidegom, als juwelen een bruid’ (Jesaja 61:10, GN).

Iedereen die gelooft in Jezus Christus als zijn Redder en Verlosser wordt uit de macht van de duisternis overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. God bekleedt je tweeledig: met zowel ‘het kleed van de redding’ alsook met ‘de mantel van het heil’ (andere vertalingen spreken over ‘de mantel van gerechtigheid’).

Het kleed en de mantel zijn twee verschillende kledingstukken; ook Jezus droeg zowel een onderkleed als een bovenkleed. Het onderkleed was een fijn linnen hemd dat je op je huid droeg. Het overkleed was een mantel die je daar overheen aan had. In Israël hoefden bruiloftsgasten zich op een feest niet druk te maken over hun kleren. Iedereen kreeg een schoon onderkleed en een feestelijke mantel.

Bij God hoef je je niet druk te maken om je kleren; Hij omhult je met het onderkleed van de redding én met het bovenkleed van gerechtigheid. Samen vormen zij de kern van het evangelie waarin het hart van God zichtbaar wordt. In het Hebreeuws wordt het kleed van redding bigdé yesha genoemd. Je hoort er de Hebreeuwse naam van Jezus in: Yeshua.

Zijn naam betekent ‘Redder’. Jezus is onze Redder want Hij heeft ons verlost van onze zonden, schuld en schande. Dit is het eerste deel waarmee God ons wil bekleden. We mogen onze redding van zonde, schuld en schaamte als een onderkleed aantrekken. Zing uit volle borst met David mee: ‘U hebt mijn klacht veranderd in een dans, mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, U wil ik eeuwig loven’ (Psalm 30:12-13, NBV).

Draag het kleed van redding met vreugde. Er zijn christenen die dankbaar zijn voor het hemd van de redding (Gods genade), maar een probleem hebben met de mantel van de gerechtigheid. Ze kunnen moeilijk geloven dat God hen ‘in Christus’ rechtvaardig verklaart en lopen geestelijk gezien nog steeds in hun hemd.

Paulus schrijft dat wij een tweeledig geschenk van God zullen aannemen: Als wij ‘de overvloed van de genade [het kleed van de redding] én de gave van de gerechtigheid [de mantel van gerechtigheid] ontvangen, [zullen wij] in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus’ (Romeinen 5:17). Alleen als we ons ook laten omhullen met de mantel van gerechtigheid zullen we in eenheid met Christus kunnen regeren onder alle omstandigheden.

Gods genade is dubbel feest. Hij laat ons niet in ons hemd van de redding staan. Hij gaat nog een stap verder. Door het wonder van het kruis vergeeft Hij niet alleen onze zonden, maar heiligt en rechtvaardigt Hij ons bovendien in eenheid met Christus. Dit noemt de Bijbel ‘het geschenk van gerechtigheid’. Naast het onderkleed van de redding ontvangen we ook de mantel van gerechtigheid: de mantel van Gods goedkeuring.

In eenheid met zijn Zoon verklaart God ons nu rein, heilig en rechtvaardig. In eenheid met zijn Zoon worden we door God goedgekeurd en aangenomen als zijn geliefde kinderen. Juist door bekleed te worden met de mantel van gerechtigheid – beseffen en geloven wie we zijn in Christus – leren we om vanuit onze nieuwe positie ‘in Christus’ te gaan denken en leven. Dan gaan we zijn gelijkenis weerspiegelen en gaan we steeds meer op Hem lijken.

In Job 36:7 (WV) wordt dit schitterend verwoord. Het zijn profetische woorden: ‘God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige [in Christus], Hij zet hem [in Christus] als een koning op de troon, Hij geeft hem [in Christus] aanzien voor altijd.’ God heeft ons gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd door het bloed van de Here Jezus en kan zijn ogen niet van ons afhouden!

Ons leven wordt niet langer gekenmerkt door schaamte, schande en schuld. We gaan niet langer als slaven van de zonde door het leven. De mantel van gerechtigheid geeft ons in Christus een nieuwe identiteit en een nieuwe positie. In eenheid met Christus zijn we bestemd om met Hem te regeren onder alle omstandigheden. Gods genade is dubbel feest, want Hij heeft ons bekleed met het kleed van de redding én de mantel van gerechtigheid. Zo hebben we ‘de nieuwe Mens aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt’ (Kolossenzen 3:10, NBV). We mogen het bijbelgedeelte uit Jesaja nu ook op onszelf toepassen: ‘Ik zing van vreugde om wat de Heer, mijn God, heeft gedaan. Hij heeft mij bekleed met Christus!’ (naar Jesaja 61:10, NBV). Bekleed met Christus mogen we nu het huis van liefde binnengaan.

Uit: Live in Love