Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. (Kolossenzen 3:8-9)

De apostel Paulus legt uit dat door Adam de zonde de wereld is binnengekomen, waarna de dood als koning is gaan regeren: ‘Samengevat is het zo: door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal’ (Romeinen 5:12, HB). De hele menselijke natuur is met het zondevirus besmet. De zonde heeft zo’n macht over ons gekregen dat onze van oorsprong goddelijke natuur is veranderd in onze huidige, zondige natuur. De Bijbel noemt dit ‘ons vlees’ of ‘onze mens’ die ‘een slaaf van de zonde’ is geworden.

Onze zondige natuur is vijandig tegenover God en onderwerpt zich niet aan Hem. Onze zondige natuur kan God niet behagen: ‘Het is duidelijk wat onze zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid, losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen’ (Galaten 5:19-20, HB).

Jesaja heeft ons laten zien hoe onze zonden scheiding brengen tussen God en ons: ‘Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort’ (Jesaja 59:1-2, NBG).

Dat de mens een zondige natuur heeft zie ik aan de bijna niet te stillen honger naar slecht nieuws, waar het grootste deel van de media op inspeelt. Ik zie het aan de tegenstelling arm-rijk die wordt gehandhaafd in deze wereld, uit hebzucht en egoïsme van de zogenaamde ‘eerste’ wereld. We houden een moderne vorm van slavernij in stand door onze producten tegen schandelijk lage lonen te laten produceren in de zogenaamde derdewereldlanden. Het enige verschil met vroeger is dat we niet langer de slaven van de ene plaats naar de andere verschepen maar de producten. We vinden dat ook veel aangenamer omdat we op deze manier niet langer zichtbaar geconfronteerd worden met deze oneerlijke, mensonterende verhoudingen. Ik vind de zondige natuur van de mens terug in de statistieken, die vertellen dat meer dan veertig procent van de Nederlanders aangeeft eigenlijk geen wet boven zich te accepteren. De cijfers liegen niet.

In 2017 zijn in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer drie procent van alle kinderen in Nederland. Het gaat hierbij alleen om kinderen waarbij professionals mishandeling hebben gesignaleerd, het werkelijke aantal is groter.

Een kwart van de mannen in ons land verklaart ooit betaald te hebben voor seks. Een derde van alle downloads op internet hebben iets met seks of porno te maken. De totale omzet van de porno-industrie in de VS is alleen al 13,3 miljard dollar. Wereldwijd verdient de online porno-industrie alleen al drieduizend dollar per seconde.

Te midden van deze gebroken wereld schrijft de apostel Petrus dat ‘God iets beloofd heeft dat heel bijzonder is: Hij zal ervoor zorgen dat jullie zonder zonde gaan leven, en gaan lijken op God zelf. Jullie zullen ontsnappen aan alle slechtheid in de wereld’ (2 Petrus 1:4, BGT).

Jezus, de Man zonder zonde, is door God naar deze wereld gezonden om ons te verlossen van onze zondige natuur. Hij is gekomen om ons te bevrijden van onze slavernij onder de macht van de zonde en de dood: ‘Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken. Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden’ (Hebreeën 2:14-15, HB).

Het grootste offer dat Jezus bracht, is dat Hij zijn zondeloosheid opgaf en zich eenmaakte met onze zonden: ‘Want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus ons toe’ (2 Korinthe 5:21, HB). Aan het kruis vond een omwisseling plaats. Hier heeft Jezus zich eengemaakt met onze zonden. In ruil daarvoor mogen wij ons nu eenmaken met Hem en met zijn heiligheid.

Uit: Live in Love