Meerdere keren benadrukte Jezus dat de wereld aan onze onderlinge liefde en eenheid zal zien dat wij discipelen van Jezus zijn, waardoor de wereld zal geloven dat God Hem gezonden heeft: ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (Johannes 13:35, HSV).

De vijand heeft onenigheid, tweedracht, partijschappen en machtsstrijd gebruikt om mensen weg te drijven van God en de kerk. Onze verdeeldheid is de grootste drempel waardoor niet-christenen Jezus Christus niet aannemen als hun redder en verlosser. Daarentegen is er een kracht die de wereld niet kan weerstaan om tot Jezus te komen: de kracht van eenheid. Ook Paulus gelooft en leert ons dat onze eenheid en de onderlinge harmonie het meest overtuigende argument is waarom mensen tot geloof komen. Hij schrijft: ‘Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft (…), opdat de heidenen God zouden verheerlijken’ (Romeinen 15:7 en 9, HSV). In onze eenheid wordt Gods liefde voor de wereld zichtbaar en worden mensen overtuigd dat Jezus door de Vader is gezonden als redder van de wereld.

We zijn met vele kerken, maar we vormen samen één lichaam: ‘Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt’ (1 Korintiërs 12:13). De Heilige Geest is de samenbindende factor binnen het lichaam van Christus. Onze eenheid in Christus komt tot uitdrukking in diversiteit. Verschillen in nationaliteit of religieuze achtergrond en sociale status hebben binnen het lichaam van Christus hun geldigheid verloren. Dat is de veelkleurige wijsheid van God. Onze eenheid in Christus die voortkomt uit goddelijke gemeenschap en hartsverbondenheid. Nu wij allen leden van één lichaam zijn, moeten wij er ook naar leven. Waar de liefde van Christus ons samenbindt, gebiedt God zijn zegen.

De eerste christengemeenten waren interculturele gemeenschappen die in liefde en eenheid samenkwamen. Zij waren een levend voorbeeld van eenheid die tal van obstakels wist te slechten: taalbarrières en culturele, sociale en etnische grenzen. Hun eenheid was het grootste getuigenis van de opstandingskracht van Jezus. Als Nederland gaat zien dat wij elkaar onvoorwaardelijk liefhebben en elkaar terzijde staan, wat er ook gebeurt, dan zullen we – gezien de woorden van Jezus en Paulus – honderden nieuwe kerken moeten bouwen om alle nieuwkomers te huisvesten.

Uit: Ik ben één van wij